Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dziwnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Przetarg 12.06.2007 - godz. 9.00


BURMISTRZ DZIWNOWA

OGŁASZA

NA DZIEŃ 12 CZERWCA 2007 ROKU

OD GODZ. 900

DRUGI PRZETARG USTNY nieOGRANICZONY

NA DZIERŻAWĘ MIENIA KOMUNALNEGO.

Przetarg odbędzie się w sali konferencyjnej w budynku Urzędu Miejskiego w Dziwnowie przy ul. Szosowej 5

Przedmiotem licytacji są tereny niezabudowane zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Licytacja prowadzona będzie wg. kolejności zgodnej z załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Okres dzierżawy - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Wartość wywoławcza czynszu dzierżawnego za okres dzierżawy - zgodna z załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Wysokość minimalnego postąpienia wynosi 200,00zł (słownie: dwieście złotych.).

Oferenci winni podawać stawkę czynszu jako kwotę w walucie polskiej.

Do czynszu dzierżawnego ustalonego w przetargu doliczony zostanie 22% podatek VAT.

Ustalony w drodze przetargu czynsz obowiązuje za okres dzierżawy wskazany w załączniku nr 1 niezależnie od okresu faktycznie prowadzonej działalności w w/w okresie.

Czynsz dzierżawny ustalony w przetargu wraz z podatkiem VAT płatny przed podpisaniem umowy dzierżawy.

Dzierżawcę obciążają koszty podatku od nieruchomości.

Dzierżawca zobowiązany będzie do zapłaty przed podpisaniem umowy dzierżawy kaucji w wysokości 20% czynszu dzierżawnego netto ustalonego w wyniku przetargu. Kaucja nie podlega oprocentowaniu.

Zwrot kaucji nastąpi w terminie 7 dni od dnia protokolarnego przekazania przez Dzierżawcę przedmiotu dzierżawy w sposób uzgodniony pomiędzy Gminą a Dzierżawcą.

Ewentualne wzniesione przez Dzierżawcę wszelkiego rodzaju obiekty budowlane, mogą mieć wyłącznie charakter tymczasowy - nietrwale połączony z gruntem w rozumieniu przepisów prawa budowlanego pozwalający na ich odłączenie od gruntu i zabranie z chwilą zakończenia lub rozwiązania umowy dzierżawy - bez możliwości zabudowy kubaturowej.

Celem zapewnienia ogólnej estetyki oraz ładu przestrzennego terenów wskazanych w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia (teren Szkoły Podstawowej) na przedmiocie dzierżawy mogą być posadowione wyłącznie obiekty budowlane produkcji fabrycznej - kontenery, z dopuszczeniem namiotów. Na przedmiocie dzierżawy dopuszcza się lokalizację urządzeń pneumatycznych oraz tzw. „kulkolandów”. Wyklucza się możliwość posadowienia na przedmiocie dzierżawy obiektów wykonanych we własnym zakresie.

Proponowane do posadowienia obiekty powinny być zaakceptowane na piśmie przez Wydzierżawiającego. Pisemny wniosek w sprawie akceptacji obiektu wraz z załącznikiem graficznym (zdjęcie) należy złożyć w sekretariacie tutejszego Urzędu przed posadowieniem obiektu.

W przypadku posadowienia na przedmiocie dzierżawy obiektu bez uzyskania zgody Wydzierżawiającego umowa dzierżawy zostanie rozwiązana w trybie natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia a wpłacone wadium ulegnie przepadkowi.

Dzierżawca zobowiązany jest do pisemnego uzgodnienia warunków lokalizacji obiektów nietrwale połączonych z gruntem zgodnie z obowiązującymi przypisami prawa budowlanego.

Wykonanie brakującego uzbrojenia przedmiotu dzierżawy nastąpi na koszt własny dzierżawcy w porozumieniu z właścicielami sieci. Dzierżawcę obciążają wszystkie koszty i ryzyko związane z uzyskaniem niezbędnych zgód, pozwoleń oraz dokonaniem wszystkich innych czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego i zgodnego z obowiązującymi przepisami korzystania z przedmiotu dzierżawy.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest dokonanie wpłaty wadium ze wskazaniem numeru działki i numeru pozycji według schematu.

Wadium należy wpłacić do dnia 11 czerwca 2007 roku w kasie w godzinach 900-1330 lub na konto Gminy Dziwnów: Bank Pekao S.A. I O/ Kamień Pomorski nr 1812403868 1111 0000 40936541.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostaje zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż 7 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu w sposób uzgodniony z uczestnikiem przetargu.

Umowa dzierżawy winna być podpisana do dnia 14 czerwca 2007 roku.

Jeżeli umowa dzierżawy nie zostanie zawarta z winy wygrywającego przetarg we wskazanym terminie wpłacone wadium ulegnie przepadkowi a teren zostanie ponownie wystawiony na przetarg.

Osoby przystępujące do przetargu winny przedstawić Komisji Przetargowej:

  1. dowód wpłaty wadium ze wskazaniem numeru działki i numeru pozycji według schematu,

  2. oryginał zaświadczenia o niezaleganiu z płatnościami opłat i podatków na rzecz Gminy Dziwnów (do uzyskania w Urzędzie Miejskim w Dziwnowie - pokój nr 2),

  3. osoby fizyczne - oryginał dokumentu stwierdzającego tożsamość; w przypadku reprezentowania osoby fizycznej przez pełnomocnika należy przedłożyć oryginał pełnomocnictwa pisemnego oraz oryginał dokumentu tożsamości pełnomocnika.

  4. osoby prawne - aktualny wypis z właściwego rejestru sądowego, oryginał właściwego pełnomocnictwa pisemnego, oryginał dokumentu tożsamości pełnomocnika.

Aktualność wypisu z rejestru sądowego winna być potwierdzona we właściwym Sądzie w okresie 3 miesięcy przed datą przetargu.

Dodatkowe informacje: Urząd Miejski w Dziwnowie - pokój nr 7, telefonicznie 0 (91) 38 13 002 wew.39, 0 (91)38 14 061 lub na stronie internetowej www.bip.dziwnow.pl

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jarosław Pociask 24-05-2007 13:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami 24-05-2007
Ostatnia aktualizacja: - 24-05-2007 13:58