Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dziwnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Przetarg 05.06.2007 - godz. 9.00


PEŁNIĄCY FUNKCJĘ

BURMISTRZA DZIWNOWA

OGŁASZA

NA DZIEŃ 05 CZERWCA 2007 roku

o godz. 9.00

PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

NA DZIERŻAWĘ MIENIA KOMUNALNEGO NIEZABUDOWANEGO POŁOŻONEGO W DZIWNOWIE

Z PRZEZNACZENIEM NA HANDEL RYBAMI NA OKRES 1 ROKU

Przetarg odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dziwnowie przy ul. Szosowej 5.

Przedmiotem przetargu jest dzierżawa terenu niezabudowanego, położonego w Dziwnowie przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie, stanowiącego część działki nr 64/17 o powierzchni 10 m2, KW NR 25781 Sąd Rejonowy w Świnoujściu.

Okres dzierżawy - 1 rok, tj. od dnia 15 czerwca 2007 roku do

14 czerwca 2008 roku.

Wartość wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego -2400,00 zł netto

Wysokość postąpienia - 500,00 zł

Oferenci winni podawać stawkę czynszu jako kwotę w walucie polskiej.

Do czynszu dzierżawnego ustalonego w wyniku przetargu doliczony zostanie

22 % podatek od towarów i usług.

Warunki płatności:

Czynsz dzierżawny płatny w dwóch równych ratach: I rata do 31 lipca 2007 roku, II rata do 30 września 2007 roku.

W przypadku nieterminowych wpłat w/w należności naliczane będą odsetki ustawowe.

Dzierżawca ponosi koszty podatku od nieruchomości.

Dzierżawcę obciążają wszelkie opłaty związane z utrzymaniem i korzystaniem z przedmiotu dzierżawy, w tym za dostarczenie prądu, wody, wywóz odpadów.

Dzierżawca będzie użytkował przedmiot dzierżawy w całości na własny koszt zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki oraz obowiązującymi przepisami prawa.

Dzierżawca zobowiązany jest dokonywać we własnym zakresie i na własny koszt napraw i nakładów niezbędnych do zachowania przedmiotu dzierżawy w stanie niepogorszonym.

Bez pisemnej zgody Wydzierżawiającego Dzierżawca nie będzie mógł czynić zmian w przedmiocie dzierżawy.

Dzierżawcy nie będzie przysługiwało prawo do zwrotu nakładów poniesionych na zagospodarowanie i / lub ulepszenie przedmiotu dzierżawy.

Zagospodarowanie przedmiotu dzierżawy oraz wykonanie uzbrojenia nastąpi w całości na koszt własny dzierżawcy w porozumieniu z odpowiednimi organami i jednostkami. Dzierżawcę obciążają wszelkie koszty i ryzyko związane z uzyskaniem niezbędnych zgód, pozwoleń oraz dokonaniem wszystkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego i zgodnego z obowiązującymi przepisami korzystania z przedmiotu dzierżawy.

Ewentualne wzniesione przez dzierżawcę obiekty budowlane, mogą mieć wyłącznie charakter tymczasowy - nietrwale połączony z gruntem w rozumieniu przepisów prawa budowlanego pozwalający na ich odłączenie od gruntu i zabranie z chwilą zakończenia lub rozwiązania umowy dzierżawy - bez możliwości zabudowy kubaturowej.

Dzierżawca zobowiązany jest do pisemnego uzgodnienia warunków posadowienia obiektów nietrwale połączonych z gruntem zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego.

  1. Posadowienie obiektów na terenach wymaga uzgodnienia z Wojewodą Zachodniopomorskim,

  2. Warunki techniczne zagospodarowania terenu zostaną określone przez Urząd Morski w Szczecinie po przedłożeniu przez Dzierżawcę stosownego wniosku z opisem działalności i lokalizacji obiektów towarzyszących, oraz umowy dzierżawy, zawartej pomiędzy Dzierżawcą a Gminą Dziwnów.

Dzierżawca musi dysponować aktualną decyzją Państwowego Inspektora Sanitarnego w Kamieniu Pomorskim, zezwalającą na prowadzenie działalności gospodarczej w odpowiednim zakresie.

Dzierżawca zobowiązany będzie do notarialnego poddania się rygorowi egzekucji w trybie art. 777 § l pkt 4 i 5 KPC, co do wydania Gminie Dziwnów terenu będącego przedmiotem dzierżawy po zakończeniu umowy oraz co do zapłaty należnego czynszu w terminach ustalonych w umowie dzierżawy.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest dokonanie wpłaty wadium ze wskazaniem daty oraz godziny przetargu.

Wadium w kwocie 240,00 zł należy wpłacić do dnia 04 czerwca 2007 roku w kasie Urzędu Miejskiego w Dziwnowie lub na konto Gminy Dziwnów: Bank Pekao S.A. I O/Kamień Pomorski nr 181240 3868 1111 0000 40936 541.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w terminie 7 dni od daty odwołania lub zamknięcia przetargu.

O terminie i miejscu podpisania umowy dzierżawca zostanie zawiadomiony na piśmie w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Jeżeli umowa dzierżawy nie zostanie zawarta z winy wygrywającego przetarg w terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa powyżej wpłacone wadium przepada a teren zostanie przeznaczony do ponownego przetargu.

Osoby przystępujące do przetargu winny przedstawić Komisji Przetargowej:

1. dowód wpłaty wadium,

2. zaświadczenie o niezaleganiu z płatnościami opłat i podatków na rzecz Gminy Dziwnów (do uzyskania w Urzędzie Miejskim w Dziwnowie - pok. nr 2)

3. osoby fizyczne - oryginał dokumentu stwierdzającego tożsamość; w przypadku reprezentowania osoby fizycznej przez pełnomocnika należy przedłożyć oryginał pełnomocnictwa pisemnego oraz oryginał dokumentu tożsamości pełnomocnika.

4. osoby prawne - aktualny wypis z właściwego rejestru sądowego, oryginał właściwego pełnomocnictwa pisemnego, oryginał dokumentu tożsamości pełnomocnika.

Aktualność wypisu z rejestru sądowego winna być potwierdzona we właściwym Sądzie w okresie 3 miesięcy przed datą przetargu.

Pełniący funkcję Burmistrza Dziwnowa

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jarosław Pociask 18-05-2007 08:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami 18-05-2007
Ostatnia aktualizacja: - 18-05-2007 08:35