Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dziwnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Uchwała Nr VIII-38-2007 w sprawie udzielenia poręczenia wekslowego za Związek Gmin Wyspy Wolin w związku ze współfinansowaniem przygotowania przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Związku Gmin Wyspy Wolin”, wskazanego przez Ministra Środowiska do przygotowania ze środków pomocy technicznej do Funduszu Spójności


Uchwała Nr VIII /38/2007

Rady Miejskiej w Dziwnowie

z dnia 20 kwietnia 2007 r.

w sprawie udzielenia poręczenia wekslowego za Związek Gmin Wyspy Wolin w związku ze współfinansowaniem przygotowania przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Związku Gmin Wyspy Wolin”, wskazanego przez Ministra Środowiska do przygotowania ze środków pomocy technicznej do Funduszu Spójności.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.i Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337 -

mając na względzie:

  1. planowaną przez Związek Gmin Wyspy Wolin (“Związek”) realizację przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Związku Gmin Wyspy Wolin” („przedsięwzięcie”), które zostało wskazane przez Ministra Środowiska do przygotowania ze środków pomocy technicznej do Funduszu Spójności,

  2. konieczność przygotowania dokumentacji do Wniosku o dofinansowanie z Funduszu Spójności dla przedsięwzięcia („Wniosek”),

  3. możliwość uzyskania dofinansowania ze środków Funduszu Spójności 75% ceny brutto dokumentacji do Wniosku,

  4. wymóg stawiany przez zasady finansowania wykonania dokumentacji do Wniosku w ramach pomocy technicznej Funduszu Spójności - projekt nr 2002/PL16/P/PA/013 polegający na partycypacji przez inwestora - związek międzygminny/stowarzyszenie gmin w koszcie wykonania dokumentacji do Wniosku i pokrycia, z własnych środków, 25% ceny brutto dokumentacji,

  5. konieczność zabezpieczenia przez Związek zapłaty na rzecz wykonawcy należności w wysokości 25% ceny brutto dokumentacji do Wniosku poprzez wystawienie weksla in blanco z deklaracją wekslową na rzecz Narodowego Funduszu,

  6. potrzebę poręczenia, przez każdego z członków związku międzygminnego /stowarzyszenia gmin, weksla in blanco wystawionego przez Związek na rzecz Narodowego Funduszu,

Rada Miejska w Dziwnowie uchwala, co następuje:

§1.

Udziela się poręczenia wekslowego dla Związku Gmin Wyspy Wolin jako wystawcy weksla własnego in blanco, tytułem zabezpieczenia należytego wykonania przez Związek zobowiązań wobec Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie, wynikających z Porozumienia o współfinansowaniu dokumentacji przedsięwzięcia („Porozumienie”), które zostanie zawarte przez Związek Gmin Wyspy Wolin z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, do wysokości udziału własnego gminy Dziwnów w tym przedsięwzięciu. Udział przypadający na gminę Dziwnów w wysokości 3,75 % (trzy procent 75/100) ceny brutto dokumentacji stanowi kwotę 21 000 zł.

§2.

  1. Upoważnia się Burmistrza Dziwnowa do zaciągnięcia w imieniu gminy Dziwnów zobowiązania wekslowego poprzez udzielenie poręczenia wekslowego w wysokości określonej w § 1 uchwały, na zabezpieczenie roszczeń Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie, z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Związek Gmin Wyspy Wolin zobowiązań wynikających z Porozumienia. Zaciągnięcie zobowiązania nastąpi poprzez złożenie w imieniu gminy Dziwnów podpisu na wekslu in blanco w charakterze poręczyciela i podpisanie deklaracji poręczyciela wekslowego.

  2. Realizacja zabezpieczenia następować będzie z dochodów własnych gminy

§3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi gminy Dziwnów.

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jarosław Pociask 23-04-2007 09:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Rada Miejska w Dziwnowie 20-04-2007
Ostatnia aktualizacja: - 23-04-2007 09:41