Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dziwnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Uchwała budżetowa na 2005 rok

Uchwała Nr XXIV/259/2004

z dnia 23 grudnia 2004 r.

Rady Miejskiej w Dziwnowie

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Dziwnów na 2005 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i oraz pkt 10 ustawy z dnia

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Gminy (załącznik Nr 1)

w wysokości 15.062.000 zł

z tego:

  • dochody związane z realizacją zadań własnych 14.175.530 zł

(załącznik Nr 2)

w tym:

  • dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (art. 18 ustawy o wychowaniu w trzeźwości) oraz za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (art. 11 cyt. ustawy) - 280.000 zł

(załącznik Nr 3)

  • dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 886.470 zł

(załącznik Nr 4)

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy (załącznik Nr 5)

w wysokości 15.914.000

z tego:

1) wydatki związane z realizacją zadań własnych 15.027.530 zł

(załącznik Nr 6)

w tym:

  • wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 280.000 zł

(załącznik Nr 7)

  • wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 886.470 zł

(załącznik Nr 8)

§ 3 Deficyt budżetowy w kwocie 852.000

zostanie pokryty:

1) wolnymi środkami będącymi nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości - 20.000 zł

2) kredytem bankowym w kwocie - 1.900.000 zł

§ 4. Ustala się przychody budżetu w wysokości 1.920.000 zł

1) wolne środki będące nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości - 20.000 zł

2) kredyt bankowy - 1.900.000 zł

§ 5. Ustala się rozchody budżetu Gminy w wysokości 1.068.000 przeznaczeniem na:

1) spłatę rat kredytu w wysokości - 880.000 zł

w tym:

- z BGK Gdynia w wysokości - 480.000 zł

- z PEKAO S.A. w wysokości - 400.000 zł

2) spłatę rat pożyczki z WFOŚ w wysokości - 188.000 zł

§ 6. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 49.991

§ 7. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne określone w załączniku Nr 9 do uchwały.

§ 8. Ustala się plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz przychodów i wydatków środków specjalnych zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 9. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

§ 10. Ustala się dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego z przeznaczeniem na dofinansowanie funduszu remontowego

  • Zakład Gosp. Mieszkaniowej – ZWiK w kwocie - 11.400 zł

§ 11. Ustala się dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku:

- na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu

w kwocie - 40.000 zł

- zadania realizowane przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych) – 100.000 zł

- zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego – 30.000 zł

§ 12. Ustala się prognozę łącznej kwoty długu na lata 2005-2010 zgodnie z załącznikiem Nr 12

§ 13. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności Unii Europejskiej określone w załączniku Nr 13 do uchwały.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza Dziwnowa do zaciągnięcia kredytu (pożyczki) na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w wysokości - 1.900.000 zł

§ 15. Upoważnia się Burmistrza Dziwnowa do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości 800.000 zł, przeznaczonych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, podlegających spłacie w roku budżetowym.

§ 16. Upoważnia się Burmistrza Dziwnowa do zaciągania zobowiązań w roku budżetowym do łącznej kwoty 1.000.000

§ 17. Upoważnia się Burmistrza Dziwnowa do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych.

3) udzielania pożyczek i poręczeń do kwoty 300.000

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dziwnowa.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 roku.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jarosław Pociask 26-04-2006 14:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-04-2006
Ostatnia aktualizacja: - 26-04-2006 14:25