Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dziwnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XXXII/436/ 2012 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dziwnów na lata 2013 - 2021. 2012-12-31 11:20
dokument Uchwała Nr XXXII/435/ 2012 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dziwnów na rok 2013. 2012-12-31 11:19
dokument Uchwała Nr XXXII/434/ 2012 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2012 r. 2012-12-31 11:19
dokument Uchwała Nr XXXII/433/ 2012 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych wchodzących w skład zasobu Gminy Dziwnów. 2012-12-31 11:18
dokument Uchwała Nr XXXII/432/ 2012 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Dziwnów. 2012-12-31 11:18
dokument Uchwała Nr XXXII/431/ 2012 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Dziwnów na lata 2009-2013. 2013-01-18 12:39
dokument Uchwała Nr XXXII/430/ 2012 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. 2012-12-31 11:17
dokument Uchwała Nr XXXII/429/ 2012 w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Dziwnów na rok 2013". 2012-12-31 11:17
dokument Uchwała Nr XXXII/428/ 2012 w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Dziwnów na rok 2013". 2012-12-31 11:16
dokument Uchwała Nr XXXII/427/ 2012 w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w Gminie Dziwnów. 2012-12-31 11:15
dokument Uchwała Nr XXXII/426/ 2012 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie lokali użytkowych zlokalizowanych przy ulicy Mickiewicza 19 i 21 w Dziwnowie , stanowiącego mienie komunalne, dotychczasowemu użytkownikowi. 2012-12-31 11:15
dokument Uchwała Nr XXXII/425/ 2012 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością drogową nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dziwnów, położonej w obrębie Dziwnów. 2012-12-31 11:14
dokument Uchwała Nr XXXII/424/ 2012 w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości położonej w Międzywodziu. 2012-12-31 11:14
dokument Uchwała Nr XXXII/423/ 2012 w sprawie zgody na bezprzetargowe zbycie udziałów w lokalach przez Gminę Dziwnów. 2012-12-31 11:13
dokument Uchwała Nr XXXII/422/ 2012 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego działki gruntu położonej w obrębie Międzywodzie. 2012-12-31 11:13
dokument Uchwała Nr XXXII/421/ 2012 w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Międzywodzie. 2012-12-31 11:12
dokument Uchwała Nr XXXII/420/ 2012 w sprawie nadania ulic w miejscowości Międzywodzie. 2012-12-31 11:12
dokument Uchwała Nr XXXII/419/ 2012 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dziwnów. 2012-12-31 11:11
dokument Uchwała Nr XXXII/418/ 2012 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 2012-12-31 11:11
dokument Uchwała Nr XXXII/417/ 2012 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2012-12-31 11:10
dokument Uchwała Nr XXXII/416/ 2012 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, obowiązującej na terenie Gminy Dziwnów. 2012-12-31 11:10
dokument Uchwała Nr XXXII/415/ 2012 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłaty za pojemnik o określonej pojemności. 2012-12-31 11:09
dokument Uchwała Nr XXXII/414/ 2012 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2012-12-31 11:09
dokument Uchwała Nr XXXII/413/ 2012 w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. 2012-12-31 11:08