herb BIP - Urząd Miejski w Dziwnowie

www.dziwnow.pl

negocjacje 30.06.2006 g. 9-00

BURMISTRZ DZIWNOWA

OGŁASZA
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2006 ROKU
OD GODZ. 9 00

N E G O C J A C J E

NA DZIERŻAWĘ MIENIA KOMUNALNEGO.

Negocjacje odbędą się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dziwnowie przy ul. Szosowej 5

Przedmiotem dzierżawy są tereny zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Negocjacje prowadzone będą od godziny 9.00 w kolejności zgodnej z załącznikiem.

Okres dzierżawy - zgodnie z załącznikiem nr 1do niniejszego ogłoszenia.

Wartość wywoławcza czynszu dzierżawnego za okres dzierżawy – zgodna z załącznikiem nr 1do niniejszego ogłoszenia.

Oferenci winni podawać stawkę czynszu jako kwotę w walucie polskiej.

Do czynszu dzierżawnego ustalonego w negocjacjach doliczony zostanie 22% podatek VAT.

Ustalony w drodze negocjacji czynsz obowiązuje za okres dzierżawy wskazany w załączniku nr 1 niezależnie od okresu prowadzonej działalności w w/w okresie.

Czynsz dzierżawny ustalony w negocjacjach wraz z podatkiem VAT płatny będzie przed podpisaniem umowy dzierżawy.

Dzierżawcę obciążają koszty podatku od nieruchomości.

Dzierżawca zobowiązany będzie do wpłaty przed podpisaniem umowy dzierżawy kaucji w wysokości 20% czynszu dzierżawnego netto ustalonego w wyniku negocjacji. Kaucja nie podlega oprocentowaniu.

Zwrot kaucji nastąpi w terminie 7 dni od dnia przekazania przez Dzierżawcę przedmiotu dzierżawy w sposób uzgodniony pomiędzy Gminą a Dzierżawcą.

W przypadku dzierżawy dwóch terenów sąsiadujących łączna powierzchnia posadowionego obiektu nie będzie mogła przekroczyć 40 m 2.

Ewentualne wzniesione przez Dzierżawcę wszelkiego rodzaju obiekty budowlane, mogą mieć wyłącznie charakter tymczasowy – nietrwale połączony z gruntem w rozumieniu przepisów prawa budowlanego pozwalający na ich odłączenie od gruntu i zabranie z chwilą zakończenia lub rozwiązania umowy dzierżawy – bez możliwości zabudowy kubaturowej.

Dzierżawca zobowiązany jest do pisemnego uzgodnienia warunków lokalizacji obiektów nietrwale połączonych z gruntem zgodnie z obowiązującymi przypisami prawa budowlanego.

Wykonanie uzbrojenia przedmiotu dzierżawy nastąpi na koszt własny dzierżawcy w porozumieniu z właścicielami sieci. Dzierżawcę obciążają wszystkie koszty i ryzyko związane z uzyskaniem niezbędnych zgód, pozwoleń oraz dokonaniem wszystkich innych czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego i zgodnego z obowiązującymi przepisami korzystania z przedmiotu dzierżawy.

Celem zapewnienia ogólnej estetyki oraz ładu przestrzennego terenów wskazanych w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia na przedmiocie dzierżawy mogą być posadowione wyłącznie obiekty budowlane produkcji fabrycznej – kontenery, za wyjątkiem namiotów. Na przedmiocie dzierżawy dopuszcza się lokalizację urządzeń pneumatycznych oraz tzw. „kulkolandów”. Wyklucza się możliwość posadowienia na przedmiocie dzierżawy obiektów wykonanych we własnym zakresie.

Proponowane do posadowienia obiekty winny być zaakceptowane na piśmie przez Wydzierżawiającego. Pisemny wniosek w sprawie akceptacji obiektu wraz z załącznikiem graficznym (zdjęcie) należy złożyć w sekretariacie tutejszego Urzędu przed posadowieniem obiektu.

W przypadku posadowienia na przedmiocie dzierżawy obiektu bez uzyskania zgody Wydzierżawiającego umowa dzierżawy zostanie rozwiązana w trybie natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia a wpłacone wadium ulegnie przepadkowi.

Umowa dzierżawy winna być podpisana w terminie 5 dni od dnia rozstrzygnięcia negocjacji.

Osoby przystępujące do negocjacji winny przedstawić:

  1. osoby fizyczne - dokument stwierdzający tożsamość; w przypadku reprezentowania osoby fizycznej przez pełnomocnika należy przedłożyć oryginał pełnomocnictwa pisemnego oraz oryginał dokumentu tożsamości pełnomocnika.
  2. osoby prawne - aktualny wypis z właściwego rejestru sądowego, oryginał pełnomocnictwa pisemnego oraz oryginał dokumentu tożsamości pełnomocnika. Aktualność wypisu z rejestru sądowego winna być potwierdzona we właściwym Sądzie w okresie 3 miesięcy przed datą negocjacji

Dodatkowe informacje: Urząd Miejski w Dziwnowie – pokój nr 7, telefonicznie 0 (91) 38 13 002 wew.39, 0 (91)38 14 061 lub na stronie internetowej www.bip.dziwnow.pl

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jarosław Pociask 26-06-2006 10:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-06-2006
Ostatnia aktualizacja: - 26-06-2006 10:26