herb BIP - Urząd Miejski w Dziwnowie

www.dziwnow.pl

negocjacje 30 czerwca 2006 r. godz. 9-30

BURMISTRZ DZIWNOWA
OGŁASZA
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2006 ROKU
OD GODZ. 9.30

N E G O C J A C J E

NA DZIERZAWE MIENIA KOMUNALNEGO.

Negocjacje odbędą się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dziwnowie przy ul. Szosowej 5

Przedmiotem dzierżawy są tereny niezabudowane zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Negocjacje prowadzone będą w kolejności zgodnej z załącznikiem 1 do niniejszego ogłoszenia.

Okres dzierżawy - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Wartość wywoławcza czynszu dzierżawczego za okres dzierżawy – zgodna z załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Oferenci winni podawać stawkę czynszu jako kwotę w walucie polskiej.

Do czynszu dzierżawczego ustalonego w przetargu doliczony zostanie 22% podatek VAT.

Ustalony w drodze przetargu czynsz obowiązuje za okres dzierżawy wskazany w załączniku nr 1 niezależnie od okresu prowadzonej działalności w w/w okresie.

Czynsz dzierżawny ustalony w negocjacjach wraz z podatkiem VAT płatny przed podpisaniem umowy dzierżawy.

Dzierżawcę obciążają koszty podatku od nieruchomości.

Dzierżawca zobowiązany będzie do wpłaty przed podpisaniem umowy dzierżawy kaucji w wysokości 20% czynszu dzierżawnego netto ustalonego w wyniku negocjacji. Kaucja nie podlega oprocentowaniu.

Zwrot kaucji nastąpi w terminie 7 dni od dnia przekazania przez Dzierżawcę przedmiotu dzierżawy w sposób uzgodniony pomiędzy Gminą a Dzierżawcą.

Ewentualne wzniesienie przez Dzierżawcę wszelkiego rodzaju obiekty budowlane, mogą mieć wyłącznie charakter tymczasowy – nietrwale połączony z gruntem w rozumieniu przepisów prawa budowlanego pozwalające na ich odłączenie od gruntu i zabranie z chwilą zakończenia lub rozwiązania umowy dzierżawy – bez możliwości zabudowy kubaturowej.

Dzierżawca zobowiązany jest do pisemnego uzgodnienia warunków lokalizacji ewentualnego posadowienia obiektów nietrwale połączonych z gruntem zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego.

  1. Posadowienie obiektów na terenie oznaczonym nr 4 w DZIWNOWIE wymaga uzgodnienia z Wojewodą Zachodniopomorskim.
  2. Warunki techniczne dzierżawy terenu wskazanego powyżej zostaną określone przez Urząd Morski w Szczecinie po przedłożeniu przez Dzierżawcę stosownego wniosku wraz z opisem działalności i lokalizacji obiektów towarzyszących, oraz umowy dzierżawy zawartej pomiędzy Dzierżawcą a Gminą Dziwnów.

Wykonanie uzbrojenia przedmiotu dzierżawy nastąpi na koszt własny dzierżawcy w porozumieniu z właścicielami sieci. Dzierżawcę obciążają wszystkie koszty i ryzyko związane z uzyskaniem niezbędnych zgód, pozwoleń oraz dokonaniem wszystkich innych czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego i zgodnego z obowiązującymi przepisami korzystania z przedmiotu dzierżawy.

Umowa dzierżawy winna być podpisana w terminie 5 dni od dnia rozstrzygnięcia negocjacji.

Osoby przystępujące do negocjacji winny przedstawić:

  1. osoby fizyczne - dokument stwierdzający tożsamość; w przypadku reprezentowania osoby fizycznej przez pełnomocnika należy przedłożyć oryginał pełnomocnictwa pisemnego oraz oryginał dokumentu tożsamości pełnomocnika.
  2. osoby prawne - aktualny wypis z właściwego rejestru sądowego, oryginał pełnomocnictwa pisemnego oraz oryginał dokumentu tożsamości pełnomocnika. Aktualność wypisu z rejestru sądowego winna być potwierdzona we właściwym Sądzie w okresie 3 miesięcy przed datą negocjacji

Dodatkowe informacje: Urząd Miejski w Dziwnowie – pokój nr 7,

telefonicznie (0-91) 38 13 002 wew.39, (0-91) 38 14 061 lub na stronie internetowej www.bip.dziwnow.pl

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jarosław Pociask 26-06-2006 10:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-06-2006
Ostatnia aktualizacja: - 26-06-2006 10:23