herb BIP - Urząd Miejski w Dziwnowie

www.dziwnow.pl

Ogłoszenie o wolnym kierowniczym stanowisku urzędniczym i naborze kandydatów

 

Ogłoszenie o wolnym kierowniczym stanowisku urzędniczym i naborze kandydatów

 

 

 

Urząd Miejski w Dziwnowie

ul. Szosowa 5

72-420 Dziwnów

 

Burmistrz Dziwnowa

 

poszukuje kandydatów na stanowisko

 

DYREKTORA

MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W DZIWNOWIE

 

Liczba lub wymiar etatu - 1

 

Główne obowiązki:

 

 • kierowanie i zarządzanie działalnością Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Dziwnowie,

 • organizowanie, promowanie oraz koordynowanie imprez kulturalno-sportowych na terenie Gminy Dziwnów ,

 • realizacja zadań w zakresie edukacji kulturalnej, wychowania przez sztukę, sportu, turystyki, rekreacji, współpraca z placówkami oświatowymi na terenie Gminy Dziwnów,

 • nadzorowanie prawidłowości dysponowania przyznanymi środkami finansowymi,

 • dokonywanie wszelkich rozliczeń finansowych oraz podejmowania innych czynności w związku z prowadzeniem MOKiS

 

Wymagania konieczne - zgodnie z ustawą z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych:

 

 • obywatelstwo polskie,

 • co najmniej 5 letni staż pracy, w tym co najmniej 2 letni na stanowiskach urzędniczych w jednostkach samorządowych, służbie cywilnej, urzędach państwowych lub innych o których mowa w art. 3 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych,

 • wykształcenie wyższe,

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku Dyrektora MOKiS,

 • niekaralność za przestępstwa umyślne.

 

Wymagania pożądane:

 

 • znajomość ustawy o pracownikach samorządowych,

 • znajomość rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego,

 • umiejętność obsługi komputera,

 • wiedza z zakresu pozyskiwania środków pozabudżetowych,

 • zdolność do samodzielnej pracy merytorycznej,

 • odpowiedzialność, obowiązkowość i dobra organizacja pracy,

 • komunikatywność i kreatywność.

 

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 

 • kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie,

 • kopie świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności,

 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (osoba wyłoniona w konkursie będzie zobowiązana dostarczyć zaświadczenie),

 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

 • oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku Dyrektora MOKiS (osoba wyłoniona w konkursie będzie zobowiązana dostarczyć zaświadczenie),

 • życiorys i list motywacyjny,

 • wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

 

 

Dokumenty należy składać w terminie do: 29.05.2007 r. do godz. 12:00

w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Dziwnowie ul. Szosowa 5

Urząd Miejski

ul. Szosowa 5

72-420 Dziwnów

tel. /091/ 38 13 001

z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko Dyrektora MOKiS

 

Inne informacje:

 

Oferty niekompletne i nie spełniające wymogów oraz przysłane po terminie nie będą brane pod uwagę.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie spotkania w celu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Dziwnowie.

 

 

Burmistrz Dziwnowa

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jarosław Pociask 14-05-2007 13:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz Dziwnowa 14-05-2007
Ostatnia aktualizacja: Jarosław Pociask 22-03-2017 14:38