herb BIP - Urząd Miejski w Dziwnowie

www.dziwnow.pl

Uchwałą II-21-06 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 r.


U C H W A Ł A Nr II / 21/ 2006

Rady Miejskiej w Dziwnowie

z dnia 28 grudnia 2006 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Dz.U Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568 z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) - Rada Miejska w Dziwnowie

u c h w a l a, co następuje :

§ 1. W uchwale Nr XXXII/349/2005 z dnia 20 grudnia 2005 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dziwnów na 2006 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę - 59.535

w tym:

Dz. 750 rozdz. 75095 § 0830 (wpływy z usług RS Międzywodzie) - 250 zł

Dz. 801 rozdz. 80195 §2030 (dotacja celowa…..) - 17.107 zł

Dz. 852 rozdz. 85219 § 2030 (dotacja celowa….) - 6.000 zł

Dz. 852 rozdz. 85295 § 2030 (dotacja celowa….) - 33.578 zł

Dz. 926 rozdz. 92695 § 2710 (wpł.z tyt.pom.fin….- Urząd Marszałk.) - 2.600 zł

§ 2 Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę -225.324

w tym:

Dz. 852 rozdz. 85212 § 2010 (dotacja celowa….) - 182.005 zł

Dz. 852 rozdz. 85213 § 2010 (dotacja celowa….) - 3.319 zł

Dz. 852 rozdz. 85214 § 2010 (dotacja celowa….) - 40.000 zł

§ 3 Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę - 90.835

w tym:

Dz. 750 rozdz. 75095 § 4210 (RS Międzywodzie-zakup mat.i wyposaż.) - 250 zł

Dz. 754 rozdz. 75411 § 2320 (KPPSP -dofinans.zakupu samochodu) - 5.000 zł

Dz. 801 rozdz. 80195 § 4300 (Oświata-przygotow.zawod.młodoc. )-17.107 zł

Dz. 852 rozdz. 85215 § 3110 (Pomoc społ.-dodatki mieszkaniowe) - 24.000 zł

Dz. 852 rozdz. 85219 § 4010 (Pomoc społ.-wynagr.osobowe prac..) - 4.650 zł

Dz. 852 rozdz. 85219 § 4110 (Pomoc społ.-składki na bezp..społ.) - 1.200 zł

Dz. 852 rozdz. 85219 § 4120 (Pomoc społ.-składki f.pracy) - 150 zł

Dz. 852 rozdz. 85295 § 3110 (Pomoc społ.-dożywianie) - 33.578 zł

Dz. 926 rozdz. 92695 § 4210 (Kult.Fiz.i Sport - zakup ergonom.wiośl.)-4.900 zł

 

§ 4 Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę -232.624

w tym:

Dz. 754 rozdz. 75411 § 2800 (KPPSP -dofinans.zakupu samochodu) - 5.000 zł

Dz. 852 rozdz. 85212 § 3110 (Pomoc społ.-świadcz.rodzin. oraz…) -182.005 zł

Dz. 852 rozdz. 85213 § 4130 (Pomoc społ.-składki na bezp..społ.) - 3.319 zł

Dz. 852 rozdz. 85214 § 3110 (Pomoc społ.-zasiłki stałe) - 40.000 zł

Dz. 926 rozdz. 92605 § 4210 (Kult.Fiz.i Sport - zakup ergonom.wiośl.)-2.300 zł

 

§ 5 Źródło pokrycia deficytu w wysokości 24.000 zł stanowią wolne środki na rachunku bankowym.

§ 6 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dziwnowa.

§ 7 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jarosław Pociask 03-01-2007 16:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-01-2007
Ostatnia aktualizacja: Jarosław Pociask 03-01-2007 16:04