herb BIP - Urząd Miejski w Dziwnowie

www.dziwnow.pl

Uchwała II-17-06 w sprawie wybrania delegatów do reprezentowania Gminy Dziwnów w Stowarzyszeniu


Uchwała Nr II /17/ 2006

Rady Miejskiej w Dziwnowie

z dnia 28 grudnia 2006 r.

w sprawie wybrania delegatów do reprezentowania Gminy Dziwnów w Stowarzyszeniu

pn. „Związek Miast i Gmin Morskich”.

Na podstawie art. 84 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337) - Rada Miejska

w Dziwnowie

uchwala, co następuje:

§ 1. Do reprezentowania Gminy Dziwnów w Stowarzyszeniu pn. „Związek Miast i Gmin Morskich” wybiera się delegatów:

  1. Pana Marka Lisowskiego

  2. Pana Zbigniewa Jeszkę

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dziwnowa.

§ 3. Traci moc Uchwała nr IV /33/ 2002 Rady Gminy w Dziwnowie z dnia 30 grudnia 2002

w sprawie wybrania delegatów do reprezentowania Gminy w Stowarzyszeniu pn. Związek Miast i Gmin Morskich.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie;

Związek Miast i Gmin Morskich jest stowarzyszeniem działającym w oparciu o art. 84 ustawy o samorządzie gminnym. Statut tego stowarzyszenia w § 10 stanowi, że w skład walnego zgromadzenia wchodzą delegaci gmin zrzeszonych wyznaczeni przez Radę Miejską Stąd tez propozycja wyboru 2-ch delegatów z ramienia Gminy Dziwnów.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jarosław Pociask 03-01-2007 16:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-01-2007
Ostatnia aktualizacja: - 03-01-2007 16:01