herb BIP - Urząd Miejski w Dziwnowie

www.dziwnow.pl

Uchwała II-16-06 w sprawie powołania delegatów do reprezentowania Gminy Dziwnów w Celowym Związku Gmin R-XXI


Uchwała Nr II /16/ 2006

Rady Miejskiej w Dziwnowie

z dnia 28 grudnia 2006 r.

w sprawie powołania delegatów do reprezentowania Gminy Dziwnów w Celowym Związku Gmin R-XXI.

Na podstawie art.70 ust.1 i . 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

( tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337) i § 7 ust. 2 uchwały Nr XXXVIII/388/2002 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 12.03.2002 r. w sprawie utworzenia Celowego Związku Gmin R-XXI- Rada Miejska w Dziwnowie

uchwala, co następuje:

§ 1. Do reprezentowania Gminy Dziwnów w Celowym Związku Gmin R-XXI powołuje się:

  1. Pana Kazimierza Libuckiego - Burmistrza Dziwnowa

  2. Panią Emilię Szafran - radną Rady Miejskiej w Dziwnowie

§2. Traci moc Uchwała Nr IV /35/ 2002 Rady Gminy w Dziwnowie z dnia 30 grudnia 2002 r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie;

Celowy Związek Gmin R-XXI jest związkiem międzygminnym działającym w oparciu o przepisy art. 64 i następne ustawy o samorządzie gminnym oraz statutu przyjętego przez Gminę Dziwnów w 2002 r. W myśl powyższych przepisów , a konkretnie art. 70 ust. 1 w skład zgromadzenia wchodzą wójtowie gmin uczestniczących w związku z mocy ustawy, natomiast drugiego przedstawiciela wybiera Rada Miejska w oparciu o art. 70 ust 3 w zw. Z § 7 statutu Celowego Związku Gmin R-XXI.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jarosław Pociask 03-01-2007 16:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-01-2007
Ostatnia aktualizacja: - 03-01-2007 16:00