herb BIP - Urząd Miejski w Dziwnowie

www.dziwnow.pl

Uchwała II-14-06 w sprawie wybrania delegatów do reprezentowania Gminy w Zgromadzeniu _Związku Gmin Wyspy Wolin


Uchwała Nr II /14/ 2006

Rady Miejskiej w Dziwnowie

z dnia 28 grudnia 2006 r.

w sprawie wybrania delegatów do reprezentowania Gminy w Zgromadzeniu „Związku Gmin Wyspy Wolin”.

Na podstawie art.70 ust.1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

( tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337) § 11 uchwały

Nr XV/67/91 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 27 maja 1991 r. w sprawie utworzenia Związku Gmin Wyspy Wolin , Rada Miejska w Dziwnowie

uchwala, co następuje:

§ 1. Do reprezentowania Gminy Dziwnów w Zgromadzeniu „Związku Gmin Wyspy Wolin” wybiera się:

1/ Pana Kazimierza Libuckiego - Burmistrza Dziwnowa

2/ Pana Marka Lisowskiego - Przewodniczącego Rady Miejskiej w Dziwnowie

3/ Panią Emilię Szafran - radną Rady Miejskiej w Dziwnowie

4/ Panią Wandę Gamrat - radną Rady Miejskiej w Dziwnowie

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dziwnowa.

§ 3. Traci moc Uchwała nr IV /31/ 2002 Rady Gminy Dziwnów z dnia 30 grudnia 2002 r.

w sprawie wybrania delegatów do reprezentowania Gminy w Zgromadzeniu „Związku Gmin Wyspy Wolin”

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

ZGWW jest związkiem międzygminnym działającym w oparciu o przepisy art. 64 i następne ustawy o samorządzie gminnym oraz statutu przyjętego przez Gminę Dziwnów w 1991 r. W myśl powyższych przepisów, a konkretnie art. 70 ust. 1 w skład zgromadzenia wchodzą wójtowie gmin uczestniczących w związku z mocy ustawy. Przewodniczący Rady Miejskiej wchodzi w skład Związku automatycznie w oparciu o zapis § 7 ust. 2. Na tej samej podstawie wybierani są w skład Zgromadzenia 2 dodatkowi przedstawiciele Gminy Dziwnów. Razem w skład Zgromadzenia wchodzi 4 przedstawicieli.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jarosław Pociask 03-01-2007 15:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-01-2007
Ostatnia aktualizacja: - 03-01-2007 15:59