herb BIP - Urząd Miejski w Dziwnowie

www.dziwnow.pl

Uchwała II-8-06 w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury i Sportu


Uchwała Nr II / 8 / 2006

Rady Miejskiej w Dziwnowie

z dnia 28 grudnia 2006 r.

w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.

Na podstawie art.21 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337) i § 41 uchwały Nr XVII/195/2004 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Dziwnów - Rada Miejska w Dziwnowie

uchwala, co następuje:

§ 1. Powołuje się Komisję Oświaty, Kultury i Sportu w składzie:

1/ Emilia Szafran

2/ Iwona Zawadzka - Fajfer

3/ Zenon Kozłowski

4/ Małgorzata Kaczmarczyk

5/ Maciej Stęplewski

6/ Barbara Haraś

7/ Zbigniew Jeszka

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Rada Gminy może ze swojego grona powoływać stałe i doraźne Komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy. W skład komisji wchodzi co najmniej 3 radnych . O ilości radnych wchodzących w skład Komisji decyduje Rada miejska poprzez ich wybór. Zadania stałe komisji określone są w ust. 3 § 41 statutu gminy.

Powołanie radnych w skład komisji odbywa się w głosowaniu jawnym . Uchwały zapadają zwykłą większością głosów.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jarosław Pociask 03-01-2007 15:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-01-2007
Ostatnia aktualizacja: - 03-01-2007 15:55