herb BIP - Urząd Miejski w Dziwnowie

www.dziwnow.pl

Ogłoszenie o wolnym kierowniczym stanowisku urzędniczym i naborze kandydatów

 

Ogłoszenie o wolnym kierowniczym stanowisku urzędniczym i naborze kandydatów

 

 

 

Urząd Miejski w Dziwnowie

ul. Szosowa 5

72-420 Dziwnów

 

Burmistrz Dziwnowa

 

poszukuje kandydatów na stanowisko

 

KIEROWNIKA ZESPOŁU OBSŁUGI OŚWIATY O KULTURY w Dziwnowie

 

Liczba lub wymiar etatu - 1

 

Główne obowiązki:

 

 • Prowadzenie i zarządzanie Zespołem Obsługi Oświaty i Kultury w zakresie funkcjonowania szkoły, gimnazjum, przedszkola, MOKiS, biblioteki,

 • wykonywanie zadań związanych z dowozem uczniów do szkół,

 • nadzorowanie prawidłowości dysponowania przyznanymi środkami finansowymi,

 • dokonywanie wszelkich rozliczeń finansowych oraz podejmowania innych czynności w związku z prowadzeniem ZOOiK-u,

 • współpraca z organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad placówkami oświatowymi,

 • administrowanie i obsługa techniczna mienia komunalnego - nieruchomości zabudowanych budynkami placówek oświatowych .

 

Wymagania konieczne - zgodnie z ustawą z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych:

 

 • obywatelstwo polskie,

 • co najmniej 5 letni staż pracy, w tym co najmniej 2 letni na stanowiskach urzędniczych w jednostkach samorządowych, służbie cywilnej, urzędach państwowych lub innych o których mowa w art. 3 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych,

 • wykształcenie wyższe magisterskie,

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku Kierownika ZOOiK,

 • niekaralność za przestępstwa umyślne.

 

Wymagania pożądane:

 

 • co najmniej 5 letni staż pracy na stanowisku kierowniczym w placówce oświatowej,

 • znajomość ustawy o pracownikach samorządowych oraz Karty Nauczyciela,

 • znajomość rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego,

 • umiejętność obsługi komputera,

 • wiedza z zakresu pozyskiwania środków pozabudżetowych,

 • zdolność do samodzielnej pracy merytorycznej,

 • odpowiedzialność, obowiązkowość i dobra organizacja pracy,

 • komunikatywność i kreatywność.

 

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 

 • kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie,

 • kopie świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności,

 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

 • oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku Kierownika ZOOiK,

 • życiorys i list motywacyjny,

 • wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

 

 

Dokumenty należy składać w terminie do: 12.01.2007 r. do godz. 14:00

w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Dziwnowie ul. Szosowa 5

Urząd Miejski

ul. Szosowa 5

72-420 Dziwnów

tel. /091/ 38 13 001

z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko Kierownika ZOOiK”

 

Inne informacje:

 

Oferty niekompletne i nie spełniające wymogów oraz przysłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Kandydaci zakwalifikowani zostaną ocenieni na podstawie przedłożonych dokumentów.

 

 

 

Burmistrz

Kazimierz Libucki

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jarosław Pociask 28-12-2006 09:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-01-2017
Ostatnia aktualizacja: Jarosław Pociask 22-03-2017 14:35