herb BIP - Urząd Miejski w Dziwnowie

www.dziwnow.pl

Uchwała Nr XXXVIII-414-2006

U C H W A Ł A  Nr XXXVIII/414/2006
Rady Miejskiej w Dziwnowie
z dnia 29 czerwca  2006 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/349/2005 z dnia 20 grudnia 2005 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dziwnów na 2006 rok.

      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Dz.U Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568 z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 Nr 17, poz. 128)   Rada Miejska w  Dziwnowie

u c h w a l a,  co  następuje :

§ 1. W uchwale Nr XXXII/349/2005 z dnia 20 grudnia 2005 w  sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dziwnów na 2006 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 14 ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów przeznaczonych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do łącznej kwoty 1.500.000 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dziwnowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jarosław Pociask 05-07-2006 22:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-07-2006
Ostatnia aktualizacja: - 05-07-2006 22:49