herb BIP - Urząd Miejski w Dziwnowie

www.dziwnow.pl

Uchwała Nr XXXVIII-413-2006

Uchwała Nr XXXVIII/413/2006

Rady Miejskiej w Dziwnowie

z dnia 29 czerwca 2009 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dziwnów obejmującego teren działki nr 758 (wraz z wtórnym podziałem) – obręb geodezyjny Międzywodzie.

 Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220,       Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759;     z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r.      Nr 80, poz. 717; z 2004r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954,          Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319) Rada Miejska w Dziwnowie

uchwala co następuje:

§ 1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dziwnów obejmującego teren działki nr 758 (wraz z wtórnym podziałem) - obręb geodezyjny Międzywodzie.

§ 2. Granice   obszaru    objętego    planem    miejscowym   oznaczono   na mapie stanowiącej załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

§ 3. Przedmiotem    ustaleń    miejscowego       planu      zagospodarowania     przestrzennego                   jest przeznaczenie  terenu  o   dotychczasowym użytkowaniu jako nieużytki na cele zabudowy mieszkaniowej, usługowej  i rekreacyjnej z  zachowaniem zespołów roślinnych podlegających ochronie prawnej oraz z towarzyszącymi urządzeniami infrastruktury technicznej.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dziwnowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Dziwnowie.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jarosław Pociask 05-07-2006 22:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-07-2006
Ostatnia aktualizacja: - 05-07-2006 22:48