herb BIP - Urząd Miejski w Dziwnowie

www.dziwnow.pl

Uchwała Nr XXXVI-396-2006

U C H W A Ł A Nr XXXVI/396/2006

Rady Miejskiej w Dziwnowie

z dnia 23 maja 2006 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Dz.U Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568 z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 Nr 17, poz. 128) Rada Miejska w Dziwnowie

u c h w a l a, co następuje :

§ 1. W uchwale Nr XXXII/349/2005 z dnia 20 grudnia 2005 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dziwnów na 2006 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększyć dochody budżetowe o kwotę - 226.000 zł

w tym:

Dz. 900 rozdz. 90001 § 2370 (Gosp.ściekowa...-ZWIK nadw.śr.obrotowych) – 220.000 zł

Dz. 852 rozdz. 85219 § 2030 (Dotacja celowal..) – 6.000 zł

2. Zwiększyć wydatki budżetowe o kwotę - 715.000 zł

w tym:

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 (Transport-drogi publ.gminne) – 35.000 zł

Dz. 600 rozdz. 60016 § 4270 (Transport- remonty drógi publ.gminnych) – 15.000 zł

Dz. 700 rozdz. 70005 § 6060 (Gosp.grunt.-wykup gruntów) – 315.000 zł

Dz. 750 rozdz. 75022 § 6060 (Rada Miejska-wyd.na zak.inwest.) – 4.000 zł

Dz. 754 rozdz. 75412 § 6050 (OSP.- wymiana dachu) – 45.000 zł

Dz. 851 rozdz. 85142 § 4300 (Kolumny Transp. Sanit.-dotacja na sezon. karetkę)–20.000 zł

Dz. 852 rozdz. 85219 § 4010 (Ośr.Pom.Społ.-dodatki do wynagr.) – 6.000 zł

Dz. 900 rozdz. 90001 § 4300 (Gosp.ściekowa...-zakup usł.pozost.) – 5.000 zł

Dz. 900 rozdz. 90015 § 6050 (Oświetlanie ulic,placów..-wyd.na zad.inwestyc.) – 70.000 zł

Dz. 900 rozdz. 90002 § 6050 (Gosp.odpadami-płyta osadowa) – 200.000 zł

3. Zmniejszyć wydatki budżetowe o kwotę - 234.000 zł

w tym:

Dz. 750 rozdz. 75022 § 4300 (Rada Miejska –zakup usług pozost.) –4.000 zł

Dz. 754 rozdz. 75412 § 6060 (OSP –wydatki na zakupy inwest.) –25.000 zł

Dz. 900 rozdz. 90003 § 4300 (Oczyszczanie miast.....-zakup usł.pozost.) – 5.000 zł

Dz. 926 rozdz. 92601 § 6050 (Obiekty sportowe-basen) – 200.000 zł

4. Załącznik Nr 9 otrzymuje brzmienie jak zał. Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Źródło pokrycia deficytu w wysokości 255.000 zł stanową wolne środki na rachunku bankowym.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dziwnowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jarosław Pociask 27-06-2006 10:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-06-2006
Ostatnia aktualizacja: - 27-06-2006 10:18