herb BIP - Urząd Miejski w Dziwnowie

www.dziwnow.pl

Uchwała nr XXXVI-392-2006

Uchwała Nr XXXVI/392/2006

Rady Miejskiej w Dziwnowie

z dnia 23 maja 2006 roku

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad zbywania lokali mieszkalnych oraz zasad udzielania bonifikat od ceny nieruchomości lokalowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, z 2002r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Dz. U. Nr 102 poz. 10555, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Dz. U. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Dz. U. Nr 17 poz. 128) oraz art. 68 ust. 1 pkt 7 i art. 70 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603, Nr 281 poz. 2782, z 2005 r. Dz. U. Nr 130 poz. 1087, Nr 150 poz. 1251, Nr 169 poz. 1420, Nr 175 poz. 1459 z 2006 r. Dz. U. Nr 64 poz. 456)

Rada Miejska w Dziwnowie

uchwala, co następuje

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Dziwnowie nr XXIV/256/2004 z dnia 23 grudnia 2004 roku w sprawie ustalenia zasad zbywania lokali mieszkalnych oraz zasad udzielania bonifikaty od ceny nieruchomości lokalowych wprowadza się następujące zmiany:

§ 5 w/w uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 5. 1. Sprzedaż lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym w Międzywodziu przy ul. Kasztanowej 11, lokalu mieszkalnego nr 5 w Międzywodziu przy ul. Armii Krajowej 8, w przypadku zapłaty jednorazowej nastąpi z zastosowaniem 80 % bonifikaty od ceny lokalu ustalonej na podstawie wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego.

2. W przypadku rozłożenia ceny sprzedaży na raty, sprzedaż nastąpi z zastosowaniem 70 % bonifikaty.

3. Sprzedaż lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym w Dziwnowie przy ul. Dziwnej 4a , w przypadku zapłaty jednorazowej nastąpi z zastosowaniem 70 % bonifikaty od ceny ustalonej na podstawie wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego.

4. W przypadku rozłożenia ceny sprzedaży na raty sprzedaż nastąpi z zastosowaniem 60 % bonifikaty.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dziwnowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jarosław Pociask 27-06-2006 10:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-06-2006
Ostatnia aktualizacja: - 27-06-2006 10:13