herb BIP - Urząd Miejski w Dziwnowie

www.dziwnow.pl

Uchwała Nr LXXIII-419-2009 w sprawie przystąpienia Gminy Dziwnów do projektu "Pomóżmy dzieciom z terenów wiejskich - wyrównanie szans edukacyjnych na terenie powiatu kamieńskiego" realizowanego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionycm dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnić w jakości usług edukacyjnych