Wykonanie dokumentacji technicznej adaptacji budynku powojskowego na mieszkania komunalne


Dziwnów, 18 października 2006r.

Nr sprawy: INW.łz-341/11/06

 

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

Działając na podstawie art. 4a ust. 2 oraz art. 41 Pzp GMINA DZIWNÓW zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

GMINA DZIWNÓW

SZOSOWA 5

72-420 DZIWNÓW

www.dziwnow.pl

um@dziwnow.pl

poniedziałek 8:00-16:00 ; wtorek-piątek 7:30-15:30

 

2) Określenie trybu zamówienia:

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60 000 euro.

 

  1. Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.bip.dziwnow.pl

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać przez złożenie do zamawiającego pisemnego wniosku o wydanie SIWZ. Wydanie SIWZ jest bezpłatne.

 

4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji technicznej adaptacji budynku powojskowego na mieszkania komunalne.

Wykonana dokumentacja techniczna ma umożliwić zamawiającemu uzyskanie decyzji o pozwoleniu na adaptację budynku ze zmianą sposobu użytkowania oraz ubieganie się przez zamawiającego o dofinansowanie inwestycji z funduszy strukturalnych, przyznawanych przez Unię Eropejską.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Wspólny Słownik Zamówień:

kod CPV - 74220000-7 Usługi architektoniczne i podobne

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

6) Termin wykonania zamówienia:

150 dni od dnia podpisania umowy

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:

1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień;

1.2 Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

1.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

1.4 Niepodlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 

2. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne

Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:

- nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4,

- nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych,

- wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji,

- złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,

- nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3,

- nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

3. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy:

- niezgodną z ustawą lub jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

- zawierającą rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

- wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

- zawierającą omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88, lub błędy w obliczeniu ceny,

- który w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny,

- nieważnej na podstawie odrębnych przepisów,

- nie zabezpieczonej wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub braku zgody na przedłużenie okresu związania ofertą

 

8) Informacja na temat wadium:

Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 3 000,00 PLN, słownie: trzy tysiące złotych 00/100.

 

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium - CENA

Waga - 100%

 

10) Miejsce i termin składania ofert:

w siedzibie zamawiającego:

URZĄD MIEJSKI W DZIWNOWIE

SZOSOWA 5

72-420 DZIWNÓW

Sekretariat

do dnia 2006-10-31 do godz. 10:00

 

  1. Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.bip.dziwnow.pl

 

12) Miejsce i termin otwarcia ofert:

 

w siedzibie zamawiającego:

URZĄD MIEJSKI W DZIWNOWIE

SZOSOWA 5

72-420 DZIWNÓW

Sala konferencyjna

dnia 2006-10-31 o godz. 10:30.

 

13) Termin związania ofertą:

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 2006-11-29.

 

14) Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej:

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

 

15) Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

 

16) Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna:

Zamawiający nie zamierza dokonywać wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej

 

 

 

____________________________________

Urząd Miejski w Dziwnowie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie_dokumentacja.doc 2006-10-18 15:40:17
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_wykonanie_dokumentacji_tech.doc Po terminie otwarcia ofert 2006-10-18 15:40:18 87 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 wyjasnienia_siwz_1.doc Po terminie otwarcia ofert 2006-10-26 13:00:28
Wynik postępowania
1 uniewa_nienie_postepowania.doc 2007-01-29 14:25:13