Wymiana stolarki okiennej


O G Ł O S Z E N I E

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Na podstawie art.39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych

( Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn, zm. )

Zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Dziwnowie

Adres : ul. Mickiewicza 19

72-420 Dziwnów

tel/fax (0-91) 38-13-088

Przedmiot zamówienia: Wymiana stolarki okiennej na okna PCV w lokalach komunalnych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie będzie prowadził aukcji elektronicznej.

Kryterium wyboru oferty : 100% cena

Termin związania z ofertą wynosi: 30 dni

Termin realizacji zamówienia : 30 dni roboczych, liczonych od dnia podpisania umowy.

Termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia 30.10. 2006r do godziny 13

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie-wymiana_stolarki_okiennej.doc 2006-10-18 13:21:58
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2006-10-18 13:21:58 97 razy
2 zalaczniki_stolarka_okienna.zip Po terminie otwarcia ofert 2006-10-18 13:23:31 65 razy