Budowa świetlicy w Dziwnówku


Dziwnów, dnia 27.09.2006r.

INW.łz-341/10/06

 

DLA ZADANIA:

BUDOWA ŚWIETLICY W DZIWNÓWKU

 1. Nazwa i adres zamawiającego.

UL. SZOSOWA 5, 72-420 DZIWNÓW

tel. 0913813002, fax 0913813300

 1. Określenie trybu zamówienia.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu ograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.).

 1. Określenie przedmiotu zamówienia.

Budowa wolnostojącego budynku świetlicy w Dziwnówku, zgodnie z projektem budowlanym oraz przedmiarem robót, będących załącznikami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 1. Informacja o możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 1. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej.

Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.

 1. Termin wykonania zamówienia.

Zamawiający wyznacza termin zakończenia realizacji zamówienia do 31.08.2007r.

 1. Opis warunków udziału w postępowaniu, w tym odnoszących się do właściwości wykonawcy, wraz z opisem sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, spełniający warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 oraz nie podlegający wykluczeniu na mocy art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych, którzy wykażą zamawiającemu, że:

  1. zrealizowali w okresie ostatnich 5 lat przynajmniej 2 roboty budowlane, dotyczące budowy obiektu budowlanego, o wartości min. 200.000,00 PLN każda;

  2. dysponują min. 5 osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym przynajmniej jedną, posiadającą uprawnienia budowlane do wykonywania i nadzoru robót budowlanych;

  3. posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową, gwarantujące realizację zamówienia, na kwotę min. 200.000,00 PLN.

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w następujący sposób:

 1. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wraz z pisemnym wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wykonawcy składają następujące oświadczenia i dokumenty:

 1. pisemne oświadczenie, że zgodnie z art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawca:

 1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

 2. aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

 3. wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie (protokoły odbioru robót, referencje, itp.);

 4. wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności;

 5. dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia;

 6. informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

 7. polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

Wymienione dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

 1. Liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert.

Zamawiający zaprosi do złożenia ofert 10 wykonawców, spełniających warunki udziału w postępowaniu, zgodnie ze sporządzoną listą rankingową.

 1. Informacja na temat wadium.

Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 5.000,00 PLN przed upływem terminu składania ofert, który zostanie wskazany w zaproszeniu.

 1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie.

Kryterium - CENA ; Znaczenie kryterium - 100%.

 1. Miejsce i termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Pisemne wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz ze wskazanymi oświadczeniami i dokumentami, spięte w teczkę i zapakowane w nieprzejrzystą kopertę oznaczoną nazwą i adresem wykonawcy oraz tytułem przetargu, należy składać do dnia 16.10.2006r., do godz. 10:00 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Dziwnowie, ul.Szosowa 5, 72-420 Dziwnów.

 1. Adres strony internetowej, na której jest udostępniana specyfikacja istotnych warunków zamówienia, jeżeli zamawiający udostępnia ją na tej stronie.

Zamawiający nie udostępnia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

 1. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.

 1. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Budowa_swietlicy_w_Dziwnowku.doc 2006-09-27 15:35:45
Wynik postępowania
1 wyniki_postepowania.doc 2007-01-30 15:03:03
Udzielenie zamówienia
1 uniewa_nienie_postepowania.doc 2007-03-08 14:36:08