Dostawa wodomierzy

O G Ł O S Z E N I E  

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM  

Na podstawie art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

( Dz. U. nr 19 poz. 177 )  

Zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Dziwnowie 

Adres : ul. Mickiewicza 19  

72-420 Dziwnów  

tel/fax (0-91) 38-13-088  

Przedmiot zamówienia:  

Dostawa wodomierzy o konstrukcji mokrobieżnej hybrydowej , odpornych  

na działanie silnego pola magnetycznego w ilości 107 szt różnych średnic, 

wg załączonego zestawienia. Klasa metrologiczna C.  

Dostawa obejmuje również komplet łączników do wodomierzy. 

Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium.  

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.  

Zamawiający nie przewiduje dynamicznego systemu zakupów.  

Zamawiający nie będzie prowadził aukcji elektronicznej.  

Kryterium wyboru oferty : 100% cena  

Termin związania z ofertą wynosi: 30 dni  

Termin realizacji zamówienia : do 30 dni od dnia podpisania umowy  

Termin składania ofert:  

Oferty należy składać do dnia 21.08. 2006r do godziny 13

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie_wodomierze.doc 2006-08-08 10:24:54
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 siwz_wodomierze.zip Po terminie otwarcia ofert 2006-08-08 10:24:54 82 razy
2 zestawienie_materialow.doc Po terminie otwarcia ofert 2006-08-10 15:35:45 101 razy