Ogłoszenie - odbiór i zagospodarowanie osadów ściekowych


Dziwnów dnia 28 lutego 2007r.

 

 

O G Ł O S Z E N I E

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Na podstawie art.39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych

( Dz. U. Nr 19 poz. 177 )

Zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Dziwnowie

 

Adres : ul. Mickiewicza 19

72-420 Dziwnów

tel/fax (0-91) 38-13-088

Odbiór i zagospodarowanie odwodnionych komunalnych osadów

ściekowych z oczyszczalni ścieków w Międzywodziu

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych.

 

Kryterium wyboru oferty : 100% cena

 

Termin realizacji zamówienia : do 31. 12 2007 r

 

Termin składania ofert:

 

Oferty należy składać do dnia 12. 03. 2007r do godziny 13

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 og_oszenie_-_odbior_i_zagospodarowanie_osadow__ciekowych.doc 2007-02-28 07:50:23
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.zip Po terminie otwarcia ofert 2007-02-28 07:50:23 61 razy