Ogłoszenie pompy


Dziwnów dnia 05 lutego 2007r.

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Na podstawie art.39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych

( Dz. U. Nr 19 poz. 177 )

Zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Dziwnowie

 

Adres : ul. Mickiewicza 19

72-420 Dziwnów

tel/fax (0-91) 38-13-088

 

Przedmiot zamówienia: Usługi w zakresie:

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

 

Kryterium wyboru oferty : 100% cena

 

Termin realizacji zamówienia : do 31. 12 2007 r

 

Termin składania ofert:

 

Oferty należy składać do dnia 20 lutego 2007r do godziny 13

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 og_oszenie_pompy.doc 2007-02-05 12:16:45
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.zip Po terminie otwarcia ofert 2007-02-05 12:16:46 66 razy
Wynik postępowania
1 Wynik_postepowania.doc 2007-02-21 12:12:27