Sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, projektów zmian decyzji oraz projektów postanowień w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej podziału nieruchomości.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie.pdf 2011-01-04 08:28:08
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.zip Po terminie otwarcia ofert 2011-01-04 08:30:03 193 razy
Wynik postępowania
1 zawiadomienie_o_wyborze_oferty_planista2011.pdf 2011-02-02 11:11:41
Udzielenie zamówienia
1 ogA_oszenie_o_udzieleniu_zamA_wienia_Planista2011.pdf 2011-02-15 09:42:32