Sporządzanie projektów decyzji w przypadku braku planu miejscowego


Dziwnów, dnia 02 stycznia 2007r.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

ZAMAWIAJĄCY:

GMINA DZIWNÓW

UL. SZOSOWA 5

72-420 DZIWNÓW

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:

SPORZĄDZANIE PROJEKTÓW DECYZJI I POSTANOWIEŃ W PRZYPADKU BRAKU PLANU MIEJSCOWEGO

 1. Specyfikacja:

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz wszelkie informacje na temat zamówienia można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Dziwnowie, w pok. nr 5 i 12 lub pod numerem telefonu 091 38 13 002 oraz na stronie internetowej: www.bip.dziwnow.pl . Osoby do kontaktu: w sprawach merytorycznych - Inspektor Irena Brońkowska, w sprawach proceduralnych - Podinspektor Łukasz Ziemba.

 1. Przedmiot zamówienia obejmuje:

2.1. Sporządzanie w przypadku braku planu miejscowego:

2.1.1. Projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w szacunkowej ilości 20 sztuk rocznie;

2.1.2. Projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla innych przedsięwzięć w szacunkowej ilości 180 sztuk rocznie;

2.1.3. Projektów postanowień w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej podziału nieruchomości w szacunkowej ilości 30 sztuk rocznie.

2.2. Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

74251000-3 Usługi planowania przestrzennego

 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 3. Termin wykonania zamówienia:

Opracowanie projektów do wniosków złożonych w Urzędzie Miejskim w okresie od 01.01.2007r. do 31.12.2007r.

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w wyznaczonym terminie złożą pisemną ofertę i spełniają warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 oraz nie podlegają wykluczeniu na mocy art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych - na potwierdzenie spełniania warunków konieczność dołączenia do oferty dokumentów wymienionych w SIWZ.

 2. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

 3. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: kryterium CENA - Waga 100% .

 4. Miejsce i termin składania ofert: Sekretariat Urzędu Miejskiego w Dziwnowie, do dnia 10.01.2007r. do godziny 10:30. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.01.2007r. o godz. 11:00.

 5. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

 6. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

 7. Zamawiający nie przewiduje zastosowania trybu aukcji elektronicznej przy wyborze oferty najkorzystniejszej.

 8. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia złożenia ofert.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie_projekty.doc 2007-01-03 16:48:43
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ-planowanie.doc Po terminie otwarcia ofert 2007-01-03 16:48:05 101 razy
Wynik postępowania
1 wyniki_postepowania.doc 2007-01-25 12:40:45