Wywóz odpadów stałych


Dziwnów, dn. 07.12.2006

 

 

O G Ł O S Z E N I E

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Na podstawie art.39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych

( Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn, zm. )

Zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Dziwnowie

Adres : ul. Mickiewicza 19

72-420 Dziwnów

tel/fax (0-91) 38-13-088

 

Przedmiot zamówienia:

wybór podmiotu którego zadaniem będzie:

świadczenie usług polegających na wywozie nieczystości stałych z posesji komunalnych administrowanych przez ZWiK na terenie gminy Dziwnów

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie będzie prowadził aukcji elektronicznej.

Kryterium wyboru oferty : 90% cena, 10% dzierżawa pojemników

Termin związania z ofertą wynosi: 30 dni

Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie kompletnej oferty zgodnie z warunkami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wniesienie wadium

w kwocie 200,00 złotych do dnia 18.12.2006 r.

Miejsce wnoszenia wadium.: Bank PEKAO S.A. I/O Kamień Pomorski

Nr konta 07 1240 3868 1111 0000 4093 6642

Wymagane dokumenty powinny być podpisane przez uprawnioną osobę

Termin składania ofert:

 

Oferty należy składać do dnia 22.12. 2006r do godziny 12

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie-smieci.doc 2006-12-08 11:28:43
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ-smieci.doc Po terminie otwarcia ofert 2006-12-08 11:28:43 90 razy
2 Formularz_ofertowy_oswiadczenie_i_zal.doc Po terminie otwarcia ofert 2006-12-08 11:28:58 72 razy
3 UMOWA-projekt.doc Po terminie otwarcia ofert 2006-12-08 11:29:14 80 razy