Uchwała w sprawie stawek opłaty miejscowej


UCHWAŁA Nr XXIII/244/2004

Rady Miejskiej w Dziwnowie

z dnia 30 listopada 20004roku

w sprawie stawek opłaty miejscowej

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity; Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Dz.U. Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 19 ust. 1 lit. b i ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( z 2002 r. Dz.U. Nr 9, poz.84, Dz.U. Nr 200, poz. 1683, z 2003 r.Dz. U. Nr 96, poz. 874, Dz.U. Nr 110, poz.1039 , Dz. U. Nr 188, poz.1840 , Dz.U. Nr 200, poz.1953, Dz. U. Nr 203, poz.1966 z 2004 r. Dz.U. Nr 92, poz.880 i 884, Dz.U. Nr 96, poz.959, Dz.U. Nr 123, poz.1291) Rada Miejska w Dziwnowie

uchwala co następuje

§ 1. Wprowadza się opłatę miejscową od osób fizycznych, przebywających dłużej niż dobę w celach wypoczynkowych, zdrowotnych, szkoleniowych lub turystycznych na terenie gminy Dziwnów.

§ 2. Opłatę miejscową ustala się za każdy dzień pobytu w następujących

wysokościach

1) od dzieci i młodzieży uczącej się 0,80 zł

2) od emerytów i rencistów 0,80 zł

3) od pozostałych osób 1,60 zł

§ 3. 1) Opłatę miejscową pobiera się od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach wypoczynkowych, zdrowotnych, szkoleniowych lub turystycznych w miejscowościach: Dziwnów, Dziwnówek, Łukęcin i Międzywodzie.

2) Poboru opłaty miejscowej dokonują inkasenci:

a) od osób przebywających w hotelach, pensjonatach, domach wypoczynkowych, schroniskach, obozowiskach turystycznych i w podobnych zakładach-kierownicy lub wyznaczeni przez nich pracownicy w drodze inkasa,

b) od osób nie wymienionych w lit. „a”- osoby prowadzące wynajem kwater.

3) Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 13% od sumy zainkasowanych kwot.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 5. Traci moc uchwała Rady Gminy w Dziwnowie Nr XIII/129/2003 z dnia 5 grudnia 2003 roku w sprawie opłaty miejscowej.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 roku i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jarosław Pociask 21-12-2006 14:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-12-2006
Ostatnia aktualizacja: - 21-12-2006 14:41