Uchwała budżetowa 2004 r.

Uchwała Nr XIV/155/2004
z dnia 10 lutego 2004 r.
Rady Miejskiej w Dziwnowie

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Dziwnów na 2004 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i oraz pkt 10 ustawy z dnia

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się prognozowane dochody budżetu Gminy (załącznik Nr 1) w wysokości 13.814.165 zł

z tego:

dochody związane z realizacją zadań własnych 13.445.495 zł

(załącznik Nr 2)

w tym:

(załącznik Nr 3)

dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 368.670 zł

(załącznik Nr 4)

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy (załącznik Nr 5) w wysokości 14.234.165 zł

z tego:

1) wydatki związane z realizacją zadań własnych 13.865.495 zł

(załącznik Nr 6)

w tym:

wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 280.000 zł

(załącznik Nr 7)

wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 368.670 zł

(załącznik Nr 8)

§ 3 Deficyt budżetowy w kwocie 1.928.000 zł

zostanie pokryty:

1) wolnymi środkami będącymi nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 428.000 zł

2) kredytem bankowym w kwocie 1.500.000 zł

§ 4. Ustala się rozchody budżetu Gminy w wysokości 1.508.000 zł przeznaczeniem na:

1) spłatę rat kredytu w wysokości - 1.320.000 zł

w tym:

- z BGK Gdynia w wysokości - 480.000 zł
- z PEKAO S.A. w wysokości - 840.000 zł

2) spłatę rat pożyczki z WFOŚ w wysokości - 188.000 zł

§ 5. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 48.652 zł

§ 6 Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne określone w załączniku Nr 9 do uchwały.

§ 7. Ustala się plany przychodów i kosztów zakładów budżetowych oraz przychodów i wydatków środków specjalnych zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 8. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

§ 9. Ustala się dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego z przeznaczeniem na dofinansowanie funduszu remontowego

1) Zakład Gosp. Mieszkaniowej – ZWiK w kwocie - 70.000 zł

§ 10. Ustala się dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w kwocie - - 40.000 zł

§ 11. Ustala się prognozę łącznej kwoty długu na lata 2004-2009 zgodnie z załącznikiem Nr 12

§ 12 Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności Unii Europejskiej określone w załączniku Nr 13 do uchwały.

§ 13 Upoważnia się Burmistrza Dziwnowa do zaciągnięcia kredytu (pożyczki) na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w wysokości - 1.500.000 zł

§ 14 Upoważnia się Burmistrza Dziwnowa do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości 800.000 zł, przeznaczonych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, podlegających spłacie w roku budżetowym.

§ 15. Upoważnia się Burmistrza Dziwnowa do zaciągania zobowiązań w roku budżetowym do łącznej kwoty 1.000.000 zł

§ 16. Upoważnia się Burmistrza Dziwnowa do:

  1. dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
  2. przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych.
  3. udzielania pożyczek i poręczeń do kwoty 300.000 zł
  4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dziwnowa.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 roku.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jarosław Pociask 25-04-2006 13:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-04-2006
Ostatnia aktualizacja: - 25-04-2006 13:38