Uchwała nr V-30-2007 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dziwnów na rok 2007

Uchwała Nr V/30/2007

Rady Miejskiej w Dziwnowie

z dnia 13 marca 2007 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dziwnów na rok 2007.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Dz.U Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 249, poz. 1832) Rada Miejska w Dziwnowie

uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 16.855.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

 

§ 2

 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 18.341.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

 2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009 zgodnie z załącznikiem nr 3.

 3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 1.470.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.486.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

 1. wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 1.486.000 zł.

 1. Przychody budżetu w wysokości 7.392.000 zł, rozchody w wysokości 5.906.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

 1. ogólną w wysokości - 49.449 zł,

§ 5

 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

 

§ 6

 1. Ustala się dochody w kwocie 290.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 340.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

 2. Ustala się wydatki w kwocie 20.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

 1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla:

 1. zakładów budżetowych: przychody - 3.527.112 zł, wydatki - 3.527.112 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8

 1. Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Dziwnowie

 1. z tytułu dopłaty na dofinansowanie funduszu remontowego - 15.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 8.

 1. Dotacje podmiotowe dla:

 1. gminnych instytucji kultury na łączną kwotę -312.000 zł,

 2. działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo - wychowawczych w wysokości - 70.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 9.

3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące

i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę - 308.000

zgodnie z załącznikiem nr 9 a.

§ 9

 1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

 1. przychody - 10.000 zł,

 2. wydatki - 10.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

 1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu           - w kwocie 1.000.000 zł;

§ 11

Wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 36.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 12

Upoważnia się Burmistrza do:

 1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł,

 2. zaciągania zobowiązań:

  1. na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4,

  2. z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku na łączną kwotę 2.000.000 zł,

 3. dokonywania zmian w planie wydatków budżetu gminy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

 1. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,

 2. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

 3. udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 300.000 zł,

 4. udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 300.000 zł,

 5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 14

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jarosław Pociask 03-09-2008 13:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marek Lisowski 03-09-2008
Ostatnia aktualizacja: Jarosław Pociask 03-09-2008 13:24