Uchwała budżetowa na 2006 rok

U chwała Nr XXXII/349/2005

Rady Miejskiej w Dziwnowie

z dnia 20 grudnia 2005

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dziwnów na 2006 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Dz.U Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568 z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,) Rada Miejska w Dziwnowie uchwala, co następuje

§ 1. Ustala się dochody budżetu Gminy (załącznik Nr 1) w wysokości 15.826.000 zł,
z tego:

1) dochody związane z realizacją zadań własnych (załącznik Nr 2) 14.736.304 zł,

w tym:

- dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, (załącznik Nr 3) 290.000 zł,

2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (załącznik Nr 4) 1.089.696 zł,

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy w wysokości (załącznik Nr 5) 17.142.000 zł,
z tego:

1) wydatki związane z realizacją zadań własnych (załącznik Nr 6) 16.052.304 zł,

w tym:

- wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii (załącznik Nr 7) 290.000 zł,

2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (załącznik Nr 8) 1.089.696 zł,

§ 3. Ustala się przychody budżetu Gminy w wysokości 2.384.000 zł,
z tego:

1) kredyty 1.500.000 zł,

2) wolne środki na rachunku bieżącym budżetu 884.000 zł.

§ 4. Ustala się rozchody budżetu Gminy w wysokości 1.068.000 zł,
z przeznaczeniem na:

1) spłatę rat pożyczki z WFOŚiGW 188.000 zł,

2) spłatę rat kredytu z BGK Gdynia 480.000 zł,

3) spłatę rat kredytu z PEKAO S.A. 400.000 zł

§ 5. Planowany deficyt budżetu w kwocie 1.316.000 zł,
zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytu 1.500.000 zł,

2) wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu 884.000 zł.

§ 6. 1.Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 50.775 zł.

§ 7. Ustala się limity wydatkówna wieloletnie programy inwestycyjne określone w załączniku Nr 9 do uchwały.

§ 8. Ustala się limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków przedakcesyjnych, funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i innych środków Unii Europejskiej określone w załączniku Nr 13 do uchwały.

§ 9. Ustala się plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych, Nr 10 do uchwały.

§ 10. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

§ 11. Ustala się dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych przeznaczone na: dofinansowanie funduszu remontowego

1) zakład Gospodarki Mieszkaniowej – ZWiK w łącznej kwocie 11.000 zł,

§ 12. Ustala się dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań z zakresu:

1) upowszechniania kultury fizycznej i sportu w łącznej kwocie 75.000 zł,

2) prowadzenia świetlic socjoterapeutycznych w łącznej kwocie 118.000 zł,

3) bezpieczeństwa publicznego w łącznej kwocie 30.000  zł,

§ 13. Ustala się prognozę kwoty długu na lata 2006 – 20011 zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 14. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych przeznaczonych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do łącznej kwoty 800.000 zł

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do łącznej kwoty 1.500.000 zł,

§ 15. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

1) z tytułu finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków przedakcesyjnych, funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i innych środków Unii Europejskiej (oraz zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich), ujęte w załącznikach Nr 9 oraz Nr 13 do uchwały,

2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym – do kwoty 100.000 zł.

§ 16. Upoważnia się Burmistrza do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych,

3) udzielania pożyczek i poręczeń do kwoty 300.000 zł

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jarosław Pociask 08-05-2006 10:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-05-2006
Ostatnia aktualizacja: - 08-05-2006 10:33